“Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları”, “Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek” ve “Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma”
kitaplarının yazarı olan çevre bilimci Dr. Emrah Akyüz Türkiye’nin TBMM’de onaylayarak yürürlüğe koyduğu Paris İklim Anlaşması’nı değerlendirdi. Dr. Emrah
Akyüz, Paris İklim Anlaşması’nın kabul edilmesinin iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye’nin elini güçlendireceğine vurgu yaptı.
“Paris İklim Anlaşması Uluslararası Bir Mutabakattır” 2015 yılında imzalanan ve 2016 yılında yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi ve sera gazlarının salınımının azaltılması hakkında önemli kararların alındığı bir anlaşmadır. 190’dan fazla ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, iklim değişikliği ile mücadelede küresel eylem planını ortaya koymaktadır.
 

“Paris İklim Anlaşması Sera Gazlarının Salınımı Azaltmayı Planlamaktadır”
 

Paris İklim Anlaşması’nın en önemli amacı iklim değişikliğine neden olan küresel ortalama sıcak artışının Sanayi Devrimi öncesine göre 2°C altında tutulmasıdır. 2050 yılına kadar sera gazlarının salınımının tüm dünyada sıfırlanması amaçlanmaktadır. Başka bir ifade ile belirtmek gerekirse, küresel ısınmanın kontrol altına alınarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır. Bunu başarabilmek için ise sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmektedir. Bu anlaşmaya taraf olan tüm ülkelerin düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Fakat bunu yaparken gıda üretiminin zarar görmemesi öncelikler arasında yer almaktadır.

“Paris İklim Anlaşması Ülkelerin İklim Değişikliği Çalışmalarını Denetlemektedir”

Paris İklim Anlaşması’nda her ülkenin küresel ortalama sıcaklığı azaltması için üstleneceği katkıyı belirlemesini ve düzenli olarak raporlaması teşvik edilmektedir. Ülkelerin sera gazlarının salınımını azaltma performansları 5 yılda bir kez değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda yeni hedefler belirlenecektir. Paris İklim Anlaşması’na taraf devletlerin bu yönde uygulayacağı politikalar ve eylem planları ilgili mekanizmalar tarafından incelenecektir. Bu açıdan baktığımızda Paris İklim Anlaşması’nın bir denetim mekanizmasına da sahip olduğunu görmekteyiz.
 

Marmara Denizi’nden 9 ayda yaklaşık 53 ton atık toplandı Marmara Denizi’nden 9 ayda yaklaşık 53 ton atık toplandı

“Türkiye’nin Paris İklim Anlaşmasını İmzalaması, Dünya Ülkeleri İle Uyumlu Hareket
Ettiğini Göstermektedir”

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı imzalayarak küresel ısınmaya neden olan sera gazlarınınsalınımının azaltılması noktasında irade ortaya koymuştur. 190’dan fazla ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması iklim değişikliği ile mücadelede küresel mutabakatı ortaya koymaktadır. Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı imzalayarak uluslararası mutabakata bağlı kaldığını, yani diğer dünya ülkeleri ile uyum içerisinde hareket ettiğini göstermiştir.

“Paris İklim Anlaşması Türkiye’de Sera Gazlarının Salınımının Azaltılmasını Zorunlu
Kılarak, Temiz Çevrenin Oluşmasına Katkı Sağlayacaktır”

Türkiye’nin ortaya koyduğu bu iradenin bir sonucu olarak sera gazlarının salınımına neden olan insan eylemlerinin kontrol edilmesi noktasında çevre politikalarının oluşturulması ve bunun için ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu politika değişikliğini başında ise enerji politikaları gelmektedir. Çünkü sera gazlarının salınımının en önemli nedeni aşırı fosil yakıt tüketimidir. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kömür ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımını azaltmas gerekmektedir. Bu enerji kaynaklarına alternatif olarak ise daha dazla yenilenebilir ve nükleer enerjiye yatırım yapması gerekmektedir. Bu politika değişikliği ise Türkiye’de daha temiz çevrenin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.