banner314

banner325

13.10.2010, 18:17 640

Nice yıllara aydınSes

Yıl 1998; 1 Ey­lül... Dün­ya Ba­rış Gü­nü. Böy­le önem­li bir gün­de ha­ya­ta mer­ha­ba de­di ay­dın­Ses ga­ze­te­si... Okur­la­rıy­la ku­cak­laş­tı. O ­gün­ler­de böl­ge­nin tek ya­yın or­ga­nıy­dı. Çe­şit­li ga­ze­te­ler ya­yın­lan­mış ama uzun so­luk­lu ola­ma­mış­tı. Biz ay­dın­Ses’i çı­kar­ma­ya ka­rar ver­di­ği­miz­de yap­tı­ğı­mız na­bız yok­la­ma­la­rın­da da çok teş­vik gör­me­dik.
Zor iş­ti ye­rel ga­ze­te yap­mak... Ama ye­rel ga­ze­te de­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si için ol­maz­sa ol­maz un­sur­lar­dan­dı... Avu­ra­pa ve dün­ya­nın di­ğer ge­liş­miş ül­ke­le­rin­de dev­let ve ye­rel yö­ne­tim­ler ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, var­lı­ğı­nın böl­ge­si­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı­na ina­nı­lan bir ya­yın or­ga­nı­dır.
Pe­ki bu ka­dar yıl geç­ti ara­dan ne­ler ol­du, ne­ler ya­şan­dı Ga­zi­os­man­pa­şa, Eyüp, Bay­ram­pa­şa ve di­ğer il­çe­ler­de... ay­dın­Ses ya­şa­nan­la­rın ne­re­sin­de ol­du.
Na­sıl geç­ti 12 yıl ara­dan.
ay­dın­Ses 12 yıl­da böl­ge­miz­de önem­li ko­nu­la­ra par­mak bas­tı, ha­ber yap­tı, yap­tı­ğı ha­ber­ler­le bir­çok ka­nun­suz­lu­ğu ön­ler­ken, ken­di­si de ba­zı güç­le­rin kar­şı­sın­da dim­dik ayak­ta dur­du. Teh­dit al­dı yıl­ma­dı, da­va­lar açıl­dı mah­kum ol­ma­dı. An­cak, ay­dın­Ses’i teh­dit eden­ler bu gün gün­dem­de yok, da­va açan­lar or­ta­da yok... ay­dın­Ses’in ya­yın­la­rı doğ­rul­tu­sun­da da­va açı­lıp mah­kum olan  ve af­la kur­tu­lan­lar ar­tık gün­dem ada­mı de­ğil. Da­ha ne­ler ne­ler... Say­mak­la bit­mez...
Ama tek ger­çek; ay­dın­Ses dim­dik ha­yat­ta... Dün­ya­da ya­şa­nan ve ül­ke­mi­zi de et­ki­le­yen eko­no­mik kriz­den do­la­yı bir yıl gibi bir sü­re­de pe­iyo­dun­dan sa­pıp ara­da ay­da bir gi­bi ya­yın­lan­sa­ da yi­ne es­ki gün­le­ri­ne dö­nüp 15 gün­de bir okur­la­rıy­la bu­lu­şu­yor... Ana­do­lu il­le­rin­de çı­kan kök­lü gün­lük ye­rel ga­ze­te­le­ri say­maz isek, bel­ki­ de ya­yın ha­ya­tı­na hiç ara ver­me­den 13 ya­şı­na ba­san tek ye­rel ga­ze­te ay­dın­Ses’tir. Be­n öy­le ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yo­rum. Var­sa baş­ka, çık­sın ‘biz va­rız’ de­sin teb­rik ede­lim.
ay­dın­Ses ya­yın il­ke­le­rin­den ödün ver­me­den yo­lu­na de­vam edi­yor. Doğ­ru­dan ya­na ta­raf olan, doğ­ru ol­ma­ya­nın, ka­nun­suz­luk­la­rın (mu­ha­ta­bı kim olur­sa ol­sun) her za­man kar­şı­sın­da du­ran çiz­gi­si­ni de­vam et­ti­ri­yor ve et­ti­re­cek­tir.
ay­dın­Ses rek­li ya­zı kad­ro­su ile­ de dik­kat çe­ki­yor.
Bu­gün Sos­yal De­mok­rat tav­rıy­la ta­nı­dı­ğı­nız Meh­met Yü­ce­er, ken­di için­de bu­lun­du­ğu ya­pıy­la il­gi­li bi­le za­man za­man eleş­tir­ler ya­pa­bi­le­cek bir de­mok­rat­lı­ğa sa­hip.
Ay­dın Pa­la, yıl­lar­dır ay­dın­Ses sü­tun­la­rın­da za­man za­man kıv­rak ze­ka­siy­le il­ginç fi­kir­ler ve­ren mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar çiz­gi­siy­le bir­lik­te, bir o ka­dar­da de­mok­rat olan bir ar­ka­da­şı­mız. Zevk­le oku­du­ğu­nu­zu bi­li­yo­rum.
Ara­mı­za ye­ni ka­tı­lan ta­bir ye­rin­dey­se çi­çe­ği bur­nun­da ya­za­rı­mız Gül­çin Ci­han’dan ol­duk­ça umut­lu­yum. Gül­çin Ci­han’ın ke­li­me­ler­le ve cüm­le­ler­le yap­tı­ğı dan­sı, bu­gün Türk Med­ya­sı’nda he­men he­men her­gün ek­ran­lar­da gör­dü­ğü­nüz Fik­ri Ak­yüz’e ben­ze­ti­yo­rum. Hat­ta doğ­ru söy­le­mek ge­re­kir­se Gül­çin’in ilk ya­zı­la­rı­nı sev­gi­li Fik­ri Ak­yüz’ün ilk ya­zı­la­rın­dan da­ha iyi bul­du­ğu­mu­ da söy­le­mek is­te­rim. He­men Gül­çin’e ses­le­ni­yo­rum; yaz­dık­la­rım se­ni şı­mart­ma­sın...
Sev­gi­li Fik­ri Ak­yüz ay­dın­Ses’te baş­la­dı­ğı ya­zır­lık se­rü­ve­ni ile gel­di­ği nok­ta­da as­li mes­le­ği olan avu­kat­lı­ğı bı­rak­tı. Ken­di­si­ne bun­dan son­ra­ki mes­lek ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum...
Yi­ne ay­dın­Ses sü­tun­la­rın­da 5 yıl sü­re­li ya­zı ya­zan ve Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ya­zı­sı­na ara ve­ren Sev­gi­li Baş­kan Dr. Er­han Erol... Ve da­ha ni­ce­le­ri...
ay­dın­Ses geç­miş­ten bu­gün man­şet­le­ri ile ye­rel de­ğil ulu­sal med­ya ile ya­rış­tıb Za­man za­man ulu­sal med­ya­nın bi­le ce­sa­ret ede­med­di­ği ko­nu­la­ra gi­ri man­şe­ti­ne ta­şı­dı...
Böl­ge­miz­de­ki uyuş­tu­ru­cu trfi­ği ne­de­niy­le ze­hir­le­nen genç­le­ri­mi­ze to­pu­mun dik­ka­ti­ni çek­ti. Eyüp, Ga­zi­os­man­pa­şa ve Bay­ram­pa­şa’da 2007 yı­lın­da dü­zen­le­di­ği okul­lar ara­sı Halk Oyun­la­rı ve Halk Mü­zi­ği Ya­rış­ma­sı bü­yük yan­kı uyan­dır­dı. Ye­rel ga­ze­te ol­ma­sı­na rağ­men, okul­la­ra 48 adet bil­gi­sa­yar he­di­ye et­ti... Bun­dan hiç bir ka­rı­lık bek­le­me­den sa­de­ce ka­mu­sal ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi içer­sin­de top­lu­mun he­ra­la­nın­da fay­da­lı iş­ler yap­mak var­dı... Bu ko­nu açıl­mış­ken Mil­li Eği­tim Mü­dür­le­ri­me de kü­çük bir si­tem et­me hak­kı­mı ken­dim­de gö­rü­yo­rum...
Bu ku­ru­ma bu ça­lış­ma­dan do­la­yı bir pla­ke­ti çok gör­dü­ler... Oy­sa ah­bap ça­vuş iliş­ki­le­rin­de kim­le­re ne­ler ve­ril­mi­yor ki...
Ya­za­cak da­ha çok şey var ama su­tu­num bit­ti...
DA­HA Nİ­CE YIL­LA­RA  ay­dın­Ses...
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Ocak 2020
İmsak 06:48
Güneş 08:17
Öğle 13:20
İkindi 15:50
Akşam 18:13
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü