banner314

banner325

13.10.2010, 18:17

Nice yıllara aydınSes

Yıl 1998; 1 Ey­lül... Dün­ya Ba­rış Gü­nü. Böy­le önem­li bir gün­de ha­ya­ta mer­ha­ba de­di ay­dın­Ses ga­ze­te­si... Okur­la­rıy­la ku­cak­laş­tı. O ­gün­ler­de böl­ge­nin tek ya­yın or­ga­nıy­dı. Çe­şit­li ga­ze­te­ler ya­yın­lan­mış ama uzun so­luk­lu ola­ma­mış­tı. Biz ay­dın­Ses’i çı­kar­ma­ya ka­rar ver­di­ği­miz­de yap­tı­ğı­mız na­bız yok­la­ma­la­rın­da da çok teş­vik gör­me­dik.
Zor iş­ti ye­rel ga­ze­te yap­mak... Ama ye­rel ga­ze­te de­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si için ol­maz­sa ol­maz un­sur­lar­dan­dı... Avu­ra­pa ve dün­ya­nın di­ğer ge­liş­miş ül­ke­le­rin­de dev­let ve ye­rel yö­ne­tim­ler ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, var­lı­ğı­nın böl­ge­si­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı­na ina­nı­lan bir ya­yın or­ga­nı­dır.
Pe­ki bu ka­dar yıl geç­ti ara­dan ne­ler ol­du, ne­ler ya­şan­dı Ga­zi­os­man­pa­şa, Eyüp, Bay­ram­pa­şa ve di­ğer il­çe­ler­de... ay­dın­Ses ya­şa­nan­la­rın ne­re­sin­de ol­du.
Na­sıl geç­ti 12 yıl ara­dan.
ay­dın­Ses 12 yıl­da böl­ge­miz­de önem­li ko­nu­la­ra par­mak bas­tı, ha­ber yap­tı, yap­tı­ğı ha­ber­ler­le bir­çok ka­nun­suz­lu­ğu ön­ler­ken, ken­di­si de ba­zı güç­le­rin kar­şı­sın­da dim­dik ayak­ta dur­du. Teh­dit al­dı yıl­ma­dı, da­va­lar açıl­dı mah­kum ol­ma­dı. An­cak, ay­dın­Ses’i teh­dit eden­ler bu gün gün­dem­de yok, da­va açan­lar or­ta­da yok... ay­dın­Ses’in ya­yın­la­rı doğ­rul­tu­sun­da da­va açı­lıp mah­kum olan  ve af­la kur­tu­lan­lar ar­tık gün­dem ada­mı de­ğil. Da­ha ne­ler ne­ler... Say­mak­la bit­mez...
Ama tek ger­çek; ay­dın­Ses dim­dik ha­yat­ta... Dün­ya­da ya­şa­nan ve ül­ke­mi­zi de et­ki­le­yen eko­no­mik kriz­den do­la­yı bir yıl gibi bir sü­re­de pe­iyo­dun­dan sa­pıp ara­da ay­da bir gi­bi ya­yın­lan­sa­ da yi­ne es­ki gün­le­ri­ne dö­nüp 15 gün­de bir okur­la­rıy­la bu­lu­şu­yor... Ana­do­lu il­le­rin­de çı­kan kök­lü gün­lük ye­rel ga­ze­te­le­ri say­maz isek, bel­ki­ de ya­yın ha­ya­tı­na hiç ara ver­me­den 13 ya­şı­na ba­san tek ye­rel ga­ze­te ay­dın­Ses’tir. Be­n öy­le ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yo­rum. Var­sa baş­ka, çık­sın ‘biz va­rız’ de­sin teb­rik ede­lim.
ay­dın­Ses ya­yın il­ke­le­rin­den ödün ver­me­den yo­lu­na de­vam edi­yor. Doğ­ru­dan ya­na ta­raf olan, doğ­ru ol­ma­ya­nın, ka­nun­suz­luk­la­rın (mu­ha­ta­bı kim olur­sa ol­sun) her za­man kar­şı­sın­da du­ran çiz­gi­si­ni de­vam et­ti­ri­yor ve et­ti­re­cek­tir.
ay­dın­Ses rek­li ya­zı kad­ro­su ile­ de dik­kat çe­ki­yor.
Bu­gün Sos­yal De­mok­rat tav­rıy­la ta­nı­dı­ğı­nız Meh­met Yü­ce­er, ken­di için­de bu­lun­du­ğu ya­pıy­la il­gi­li bi­le za­man za­man eleş­tir­ler ya­pa­bi­le­cek bir de­mok­rat­lı­ğa sa­hip.
Ay­dın Pa­la, yıl­lar­dır ay­dın­Ses sü­tun­la­rın­da za­man za­man kıv­rak ze­ka­siy­le il­ginç fi­kir­ler ve­ren mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar çiz­gi­siy­le bir­lik­te, bir o ka­dar­da de­mok­rat olan bir ar­ka­da­şı­mız. Zevk­le oku­du­ğu­nu­zu bi­li­yo­rum.
Ara­mı­za ye­ni ka­tı­lan ta­bir ye­rin­dey­se çi­çe­ği bur­nun­da ya­za­rı­mız Gül­çin Ci­han’dan ol­duk­ça umut­lu­yum. Gül­çin Ci­han’ın ke­li­me­ler­le ve cüm­le­ler­le yap­tı­ğı dan­sı, bu­gün Türk Med­ya­sı’nda he­men he­men her­gün ek­ran­lar­da gör­dü­ğü­nüz Fik­ri Ak­yüz’e ben­ze­ti­yo­rum. Hat­ta doğ­ru söy­le­mek ge­re­kir­se Gül­çin’in ilk ya­zı­la­rı­nı sev­gi­li Fik­ri Ak­yüz’ün ilk ya­zı­la­rın­dan da­ha iyi bul­du­ğu­mu­ da söy­le­mek is­te­rim. He­men Gül­çin’e ses­le­ni­yo­rum; yaz­dık­la­rım se­ni şı­mart­ma­sın...
Sev­gi­li Fik­ri Ak­yüz ay­dın­Ses’te baş­la­dı­ğı ya­zır­lık se­rü­ve­ni ile gel­di­ği nok­ta­da as­li mes­le­ği olan avu­kat­lı­ğı bı­rak­tı. Ken­di­si­ne bun­dan son­ra­ki mes­lek ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum...
Yi­ne ay­dın­Ses sü­tun­la­rın­da 5 yıl sü­re­li ya­zı ya­zan ve Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ya­zı­sı­na ara ve­ren Sev­gi­li Baş­kan Dr. Er­han Erol... Ve da­ha ni­ce­le­ri...
ay­dın­Ses geç­miş­ten bu­gün man­şet­le­ri ile ye­rel de­ğil ulu­sal med­ya ile ya­rış­tıb Za­man za­man ulu­sal med­ya­nın bi­le ce­sa­ret ede­med­di­ği ko­nu­la­ra gi­ri man­şe­ti­ne ta­şı­dı...
Böl­ge­miz­de­ki uyuş­tu­ru­cu trfi­ği ne­de­niy­le ze­hir­le­nen genç­le­ri­mi­ze to­pu­mun dik­ka­ti­ni çek­ti. Eyüp, Ga­zi­os­man­pa­şa ve Bay­ram­pa­şa’da 2007 yı­lın­da dü­zen­le­di­ği okul­lar ara­sı Halk Oyun­la­rı ve Halk Mü­zi­ği Ya­rış­ma­sı bü­yük yan­kı uyan­dır­dı. Ye­rel ga­ze­te ol­ma­sı­na rağ­men, okul­la­ra 48 adet bil­gi­sa­yar he­di­ye et­ti... Bun­dan hiç bir ka­rı­lık bek­le­me­den sa­de­ce ka­mu­sal ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi içer­sin­de top­lu­mun he­ra­la­nın­da fay­da­lı iş­ler yap­mak var­dı... Bu ko­nu açıl­mış­ken Mil­li Eği­tim Mü­dür­le­ri­me de kü­çük bir si­tem et­me hak­kı­mı ken­dim­de gö­rü­yo­rum...
Bu ku­ru­ma bu ça­lış­ma­dan do­la­yı bir pla­ke­ti çok gör­dü­ler... Oy­sa ah­bap ça­vuş iliş­ki­le­rin­de kim­le­re ne­ler ve­ril­mi­yor ki...
Ya­za­cak da­ha çok şey var ama su­tu­num bit­ti...
DA­HA Nİ­CE YIL­LA­RA  ay­dın­Ses...
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:10
Yatsı 20:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 5 10
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0