banner314

banner325

13.10.2010, 18:17

Nice yıllara aydınSes

Yıl 1998; 1 Ey­lül... Dün­ya Ba­rış Gü­nü. Böy­le önem­li bir gün­de ha­ya­ta mer­ha­ba de­di ay­dın­Ses ga­ze­te­si... Okur­la­rıy­la ku­cak­laş­tı. O ­gün­ler­de böl­ge­nin tek ya­yın or­ga­nıy­dı. Çe­şit­li ga­ze­te­ler ya­yın­lan­mış ama uzun so­luk­lu ola­ma­mış­tı. Biz ay­dın­Ses’i çı­kar­ma­ya ka­rar ver­di­ği­miz­de yap­tı­ğı­mız na­bız yok­la­ma­la­rın­da da çok teş­vik gör­me­dik.
Zor iş­ti ye­rel ga­ze­te yap­mak... Ama ye­rel ga­ze­te de­mok­ra­si­nin ge­liş­me­si için ol­maz­sa ol­maz un­sur­lar­dan­dı... Avu­ra­pa ve dün­ya­nın di­ğer ge­liş­miş ül­ke­le­rin­de dev­let ve ye­rel yö­ne­tim­ler ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, var­lı­ğı­nın böl­ge­si­nin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­dı­ğı­na ina­nı­lan bir ya­yın or­ga­nı­dır.
Pe­ki bu ka­dar yıl geç­ti ara­dan ne­ler ol­du, ne­ler ya­şan­dı Ga­zi­os­man­pa­şa, Eyüp, Bay­ram­pa­şa ve di­ğer il­çe­ler­de... ay­dın­Ses ya­şa­nan­la­rın ne­re­sin­de ol­du.
Na­sıl geç­ti 12 yıl ara­dan.
ay­dın­Ses 12 yıl­da böl­ge­miz­de önem­li ko­nu­la­ra par­mak bas­tı, ha­ber yap­tı, yap­tı­ğı ha­ber­ler­le bir­çok ka­nun­suz­lu­ğu ön­ler­ken, ken­di­si de ba­zı güç­le­rin kar­şı­sın­da dim­dik ayak­ta dur­du. Teh­dit al­dı yıl­ma­dı, da­va­lar açıl­dı mah­kum ol­ma­dı. An­cak, ay­dın­Ses’i teh­dit eden­ler bu gün gün­dem­de yok, da­va açan­lar or­ta­da yok... ay­dın­Ses’in ya­yın­la­rı doğ­rul­tu­sun­da da­va açı­lıp mah­kum olan  ve af­la kur­tu­lan­lar ar­tık gün­dem ada­mı de­ğil. Da­ha ne­ler ne­ler... Say­mak­la bit­mez...
Ama tek ger­çek; ay­dın­Ses dim­dik ha­yat­ta... Dün­ya­da ya­şa­nan ve ül­ke­mi­zi de et­ki­le­yen eko­no­mik kriz­den do­la­yı bir yıl gibi bir sü­re­de pe­iyo­dun­dan sa­pıp ara­da ay­da bir gi­bi ya­yın­lan­sa­ da yi­ne es­ki gün­le­ri­ne dö­nüp 15 gün­de bir okur­la­rıy­la bu­lu­şu­yor... Ana­do­lu il­le­rin­de çı­kan kök­lü gün­lük ye­rel ga­ze­te­le­ri say­maz isek, bel­ki­ de ya­yın ha­ya­tı­na hiç ara ver­me­den 13 ya­şı­na ba­san tek ye­rel ga­ze­te ay­dın­Ses’tir. Be­n öy­le ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yo­rum. Var­sa baş­ka, çık­sın ‘biz va­rız’ de­sin teb­rik ede­lim.
ay­dın­Ses ya­yın il­ke­le­rin­den ödün ver­me­den yo­lu­na de­vam edi­yor. Doğ­ru­dan ya­na ta­raf olan, doğ­ru ol­ma­ya­nın, ka­nun­suz­luk­la­rın (mu­ha­ta­bı kim olur­sa ol­sun) her za­man kar­şı­sın­da du­ran çiz­gi­si­ni de­vam et­ti­ri­yor ve et­ti­re­cek­tir.
ay­dın­Ses rek­li ya­zı kad­ro­su ile­ de dik­kat çe­ki­yor.
Bu­gün Sos­yal De­mok­rat tav­rıy­la ta­nı­dı­ğı­nız Meh­met Yü­ce­er, ken­di için­de bu­lun­du­ğu ya­pıy­la il­gi­li bi­le za­man za­man eleş­tir­ler ya­pa­bi­le­cek bir de­mok­rat­lı­ğa sa­hip.
Ay­dın Pa­la, yıl­lar­dır ay­dın­Ses sü­tun­la­rın­da za­man za­man kıv­rak ze­ka­siy­le il­ginç fi­kir­ler ve­ren mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar çiz­gi­siy­le bir­lik­te, bir o ka­dar­da de­mok­rat olan bir ar­ka­da­şı­mız. Zevk­le oku­du­ğu­nu­zu bi­li­yo­rum.
Ara­mı­za ye­ni ka­tı­lan ta­bir ye­rin­dey­se çi­çe­ği bur­nun­da ya­za­rı­mız Gül­çin Ci­han’dan ol­duk­ça umut­lu­yum. Gül­çin Ci­han’ın ke­li­me­ler­le ve cüm­le­ler­le yap­tı­ğı dan­sı, bu­gün Türk Med­ya­sı’nda he­men he­men her­gün ek­ran­lar­da gör­dü­ğü­nüz Fik­ri Ak­yüz’e ben­ze­ti­yo­rum. Hat­ta doğ­ru söy­le­mek ge­re­kir­se Gül­çin’in ilk ya­zı­la­rı­nı sev­gi­li Fik­ri Ak­yüz’ün ilk ya­zı­la­rın­dan da­ha iyi bul­du­ğu­mu­ da söy­le­mek is­te­rim. He­men Gül­çin’e ses­le­ni­yo­rum; yaz­dık­la­rım se­ni şı­mart­ma­sın...
Sev­gi­li Fik­ri Ak­yüz ay­dın­Ses’te baş­la­dı­ğı ya­zır­lık se­rü­ve­ni ile gel­di­ği nok­ta­da as­li mes­le­ği olan avu­kat­lı­ğı bı­rak­tı. Ken­di­si­ne bun­dan son­ra­ki mes­lek ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum...
Yi­ne ay­dın­Ses sü­tun­la­rın­da 5 yıl sü­re­li ya­zı ya­zan ve Ga­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­duk­tan son­ra ya­zı­sı­na ara ve­ren Sev­gi­li Baş­kan Dr. Er­han Erol... Ve da­ha ni­ce­le­ri...
ay­dın­Ses geç­miş­ten bu­gün man­şet­le­ri ile ye­rel de­ğil ulu­sal med­ya ile ya­rış­tıb Za­man za­man ulu­sal med­ya­nın bi­le ce­sa­ret ede­med­di­ği ko­nu­la­ra gi­ri man­şe­ti­ne ta­şı­dı...
Böl­ge­miz­de­ki uyuş­tu­ru­cu trfi­ği ne­de­niy­le ze­hir­le­nen genç­le­ri­mi­ze to­pu­mun dik­ka­ti­ni çek­ti. Eyüp, Ga­zi­os­man­pa­şa ve Bay­ram­pa­şa’da 2007 yı­lın­da dü­zen­le­di­ği okul­lar ara­sı Halk Oyun­la­rı ve Halk Mü­zi­ği Ya­rış­ma­sı bü­yük yan­kı uyan­dır­dı. Ye­rel ga­ze­te ol­ma­sı­na rağ­men, okul­la­ra 48 adet bil­gi­sa­yar he­di­ye et­ti... Bun­dan hiç bir ka­rı­lık bek­le­me­den sa­de­ce ka­mu­sal ga­ze­te­ci­lik gö­re­vi içer­sin­de top­lu­mun he­ra­la­nın­da fay­da­lı iş­ler yap­mak var­dı... Bu ko­nu açıl­mış­ken Mil­li Eği­tim Mü­dür­le­ri­me de kü­çük bir si­tem et­me hak­kı­mı ken­dim­de gö­rü­yo­rum...
Bu ku­ru­ma bu ça­lış­ma­dan do­la­yı bir pla­ke­ti çok gör­dü­ler... Oy­sa ah­bap ça­vuş iliş­ki­le­rin­de kim­le­re ne­ler ve­ril­mi­yor ki...
Ya­za­cak da­ha çok şey var ama su­tu­num bit­ti...
DA­HA Nİ­CE YIL­LA­RA  ay­dın­Ses...
Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6