banner314

banner325

banner348

Emniyet, Performans yönetmeliğini değiştirdi !

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum içi Bireysel performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

GÜVENLİK 01.01.2015, 14:24 01.01.2015, 14:24
764
Emniyet, Performans yönetmeliğini değiştirdi !
Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum içi Bireysel performans değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

İşte Resmi Gazete'de yayımlanak yönetmelik :


 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBAResmi GazeteSayı : 29222 (4. Mükerrer)YÖNETMELİKİçişleri Bakanlığından:EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İÇİ BİREYSEL PERFORMANSDEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 - 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Teftiş Kurulunu" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığını" şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan "Daire Başkanlıklarını," ibaresinden sonra gelmek üzere "İç Denetim Birimi Başkanlığını," ibaresi eklenmiş, (h) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."h) Maddi hata: Performans değerlendirme sürecinde yapılan hesaplama hatalarını, değerlendirme amirlerinin yanlış belirlenmesini, yanlış form düzenlenmesini ve PBS üzerinden doldurulmayan formların PBS'ye yanlış kaydedilmesi gibi hususları,"MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir."(5) Değerlendirme amiri veya amirlerinin 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yurtdışı görev, ücretsiz izin, hastalık izni, tutukluluk, hükümlülük, görevden uzaklaştırılma, emeklilik, kurum dışı geçici görevlendirme veya herhangi bir nedenle Teşkilattan fiilen ayrı olması nedeniyle değerlendirme yapamayacağı durumlarda; değerlendirme amirleri cetvelindeki diğer değerlendirme amiri tarafından tek değerlendirme yapılır. Her iki değerlendirme amirinin de değerlendirme yapamayacağı durumlarda en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirme amiri tek olan personel için en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır. En fazla süreyle çalıştığı birim amirinin de ayrı olması halinde halen çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır.(6) Değerlendirme amiri ile değerlendirilecek personel arasında sonradan kalksa bile evlilik bağı, ikinci dereceye kadar kan hısımlığı veya evlat edinme ilişkisi bulunması halinde, personelin performans değerlendirmesi (sonradan kalksa bile evlilik bağı, ikinci dereceye kadar kan hısımlığı veya evlat edinme ilişkisi bulunan değerlendirme amiri atlanarak) değerlendirme amirleri cetvelindeki diğer değerlendirme amirince yapılır. Birinci ve ikinci değerlendirme amirinin de aynı durumda olması halinde en fazla süreyle çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirme yapılır.(7) Birim amirleri, kendisine bağlı ve değerlendirme amiri olarak belirlenmediği personel hakkında, gerekli görmesi halinde, değerlendirme yapabilir. Ancak, birim amiri unvanında bulunan personel, diğer değerlendirme amirlerinden kıdemsiz olması halinde değerlendirme yapamaz.""(9) Birim amirine doğrudan bağlı şube müdürlükleri ve büro amirliklerinin birim amir yardımcısına bağlanması durumunda, birim amirine doğrudan bağlı olmayan diğer birimler gibi değerlendirme yapılır.(10) Maddi hata sebebiyle değerlendirmenin yeniden yapılması ve geçersiz sayılan değerlendirmeyi yapan amir veya amirlerin de değerlendirmenin yeniden yapılacağı tarihte herhangi bir nedenle Emniyet Teşkilatından fiilen ayrı olması halinde beşinci fıkrada belirtilen usul uygulanır.(11) Birinci değerlendirme amirinin ikinci değerlendirme amirinden kıdemli olması halinde, ikinci değerlendirme amirine değerlendirme yaptırılmaz.(12) Değerlendirme amirinin değerlendireceği personelden kıdemsiz olması halinde kıdemli olan sıralı ilk değerlendirme amiri tarafından değerlendirme yapılır.(13) 1. Sınıf Emniyet Müdürleri arasında kıdem sıralamasına bakılmaz."MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(6) Personelin "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" veya "Gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var" ölçekleri seçilerek değerlendirilebilmesi için performans gözlem ve takip formunda ilgili performans alanlarının her birindeki performans değerlendirme ölçütlerinden en az biri için bu değerlendirmeler ile irtibatlı olacak en az bir olumsuz kaydın bulunması zorunludur. Bu şekilde girilen bilgilerin personelin iş performansını etkileyecek nitelikte olumsuz davranışlar içermesi gerekir. Birim amirleri ve Emniyet Teşkilatı dışından olan değerlendirme amirlerinin "Gözlenen performans ortalamanın çok altında" veya "Gözlenen performans ortalamanın altında, geliştirilmeye ihtiyacı var" ölçeklerini seçebilmesi için olumsuz kayıt girme zorunluluğu yoktur.""(8) PBS'nin bulunmaması veya teknik olarak bu sisteme ulaşılmasına imkan bulunmaması halinde gözlem ve takip formu matbu form olarak düzenlenir."MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."c) "Gözlenen performans ortalama düzeyde" ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalama düzeyde olduğunu ifade eder. Bu ölçeğin karşılığı 3 puandır."MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "ve şube müdürleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ", şube müdürleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."MADDE 20 - (1) Personel, performans değerlendirme puanına 20 Şubat tarihine kadar itiraz edebilir. Yapılacak itirazlar, değerlendirilmesi yapılan personelin çalıştığı birimin personel işlerinden sorumlu şube müdürlüğüne/büro amirliğine yapılır. Yapılan itiraz üzerine ilk inceleme maddi hata yönüyle yapılır ve maddi hatanın tespiti halinde düzeltme işlemleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.(2) Maddi hata tespit edilememesi halinde ise personelin performans değerlendirme puanına yapmış olduğu itiraz, personelin halen çalıştığı birim amiri tarafından değerlendirilir. Ancak, ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde çalışan personel tarafından performans değerlendirme puanlarına itiraz edilmesi halinde, bu itirazlar personelin halen çalıştığı İl Emniyet Müdürünce değerlendirilir.(3) İlçe emniyet müdürleri/amirleri dışındaki diğer birim amirlerince verilen performans değerlendirme puanına itiraz edilmesi halinde, itiraz personelin halen çalıştığı birim amirinin birinci değerlendirme amiri (halen çalıştığı birim amiri İlçe Emniyet Müdürü/Amiri olması halinde ikinci değerlendirme amiri) tarafından değerlendirilir.(4) Performans değerlendirme puanlarına yapılacak olan itirazlarda; itirazı değerlendirecek mercii Genel Müdürden daha üst bir mercii olması halinde, bu itirazlar Genel Müdür tarafından karar verilerek sonuçlandırılır.(5) Yapılan değerlendirme sonucunda, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenen itiraz mercileri tarafından yeni bir performans değerlendirme puanı belirlenebilir. Bu durumda yeni değerlendirme puanı, personelin itiraz ettiği performans değerlendirme puanı yerine geçer.(6) İtiraz üzerine yeni bir performans değerlendirme puanı verilmesi durumunda, verilen yeni değerlendirme puanı itiraz edilen performans değerlendirme puanından düşük olmaz.(7) İtiraz edilmeyen değerlendirme puanı, itirazın reddedilmesi halinde mevcut değerlendirme puanı ve yeni bir değerlendirme yapılması durumunda da yeni verilen değerlendirme puanı kesindir.(8) İtiraz üzerine yapılan tüm işlemler 1 Mart tarihine kadar sonuçlandırılır ve sonuç personele bildirilir.(9) Herhangi bir nedenle süresi içerisinde hakkında performans değerlendirmesi yapılamayan personel de değerlendirmeye müteakip, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde performans değerlendirme puanına itiraz edebilir."MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "%1'ini" ibaresi "%3'ünü" şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(1) Performans değerlendirme puanına göre on yıl üst üste çok iyi performans değerlendirme puanı alan personele, en son çok iyi performans değerlendirme puanını aldığı dönemde fiili olarak çalıştığı birimin amirince de teklif edilmesi halinde, Genel Müdürlükçe Üstün Performans Belgesi verilir."MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."c) Hiçbir performans değerlendirme puanı belirlenmemişse personelin halen çalıştığı birim amiri tarafından, birim amirince verilen performans değerlendirme puanı geçersiz sayılmışsa birim amirinin birinci değerlendirme amiri tarafından yeni performans değerlendirme formu doldurulur."MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."(1) Kurul tarafından, performansın iyileştirilmesi, geliştirilmesi veya sonradan ortaya çıkabilecek ihtilaflı hususlarla ilgili olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş ve öneride bulunulabilir. Bu görüş ve öneriler Bakan onayı ile yürürlüğe girer."MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür..
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 07 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 28 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Celta de Vigo 26 33
9. Granada 25 33
10. Levante 25 32
11. Athletic Bilbao 24 30
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20
banner344
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir