banner314

banner325

banner348

Emekliye iki zam birden!

“İntibak Yasası”nda nihayet sona gelindi. Hangi emekli ne kadar zam alacak?

EKONOMİ 07.01.2013, 13:36 07.01.2013, 13:40
558
Emekliye iki zam birden!

Yılbaşı sonrasında, farklar maaşlara eklenmeye başlayacak. Aylıklar, 6 ayrı sisteme göre hesaplandığı için bugünden itibaren yayımlamaya başladığımız tablolarda emekliler aylığının kaç lira arttığını bulabilecek

TAM 2 mil­yon 700 bin SSK emek­li­si­nin bü­yük umut­la bek­le­di­ği “İn­ti­ba­k”­ta son vi­ra­ja ge­lin­di.

Yıl­ba­şı son­ra­sın­da, fark­lar ma­aş­la­ra ek­len­me­ye baş­la­ya­cak. An­cak, hiç fark ala­ma­yan ola­ca­ğı gi­bi, 346 li­ra 25 ku­ruş­luk fark alan­lar da ola­cak. Bu­gün iti­ba­riy­le, siz emek­li­ler bu­ra­da ya­yın­la­nan tab­lo­la­rı ta­kip ede­rek, “İn­ti­bak zam­mıy­la­” kaç li­ra fark ala­ca­ğı­nı bu­la­bi­le­cek­si­niz.

Ön­ce­lik­le, bir ge­nel de­ğer­len­dir­me ya­pa­lım…

SSK emek­li ay­lık­la­rı, gü­nü­mü­ze ka­dar 6 ay­rı sis­te­me gö­re he­sap­lan­dı­ğın­dan, her bir sis­tem ay­lık bağ­la­ma ku­ral­la­rın­da de­ği­şik­lik mey­da­na gel­di­ği gi­bi ay­rı emek­li grup­la­rı da oluş­tur­muş bu­lu­nu­yor.

SSK emek­li­le­ri yö­nün­den, ay­lık he­sap­la­ma yön­tem­le­rin­de­ki de­ği­şik­lik­le­re gö­re emek­li­ler ge­nel ola­rak;

1/1/1982 ön­ce­si emek­li­ler,

1/1/1982-31/12/1987 ara­sı emek­li­ler,

1987/Sü­per Emek­li­ler

1/1/1988-31/12/1999 ara­sı emek­li­ler,

2000-2008 ara­sı emek­li­ler,

2008 son­ra­sı emek­li­ler,

ol­mak üze­re 6 gru­ba ay­rı­lı­yor.

Emek­li ay­lı­ğı he­sap­la­ma yön­tem­le­rin­de yıl­lar için­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler fark­lı ta­rih­ler­de bağ­la­nan SSK emek­li ay­lık­la­rı­nın fark­lı­laş­ma­sı­na ne­den ol­muş bu­lu­nu­yor.

Büyümeden pay yoktu
SSK emek­li ay­lık­la­rı ara­sın­da­ki fark­lı­laş­ma­ya neden olan gerekçeler ise şunlar; 2000 son­ra­sı emek­li­le­re 2008 yı­lı­na ka­dar bü­yü­me­den yüz­de 100 pay ve­ril­di­ği hal­de, 2000 ön­ce­si emek­li­le­re bü­yü­me­den pay ve­ril­miyordu. Öde­nen prim mik­ta­rı­na ve ça­lış­ma gün­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın, bel­li bir mik­ta­rın al­tın­da ay­lık bağ­lan­ma­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re ge­ti­ril­miş olan “alt sı­nır ay­lık uy­gu­la­ma­sı­” da emekli aylıklarında fark oluşturuyordu.

Sos­yal dev­let il­ke­sin­den ha­re­ket­le yük­sek ola­rak be­lir­len­miş olan alt sı­nır ay­lık mik­ta­rı, yük­sek prim öde­di­ği ve uzun sü­re sis­tem­de kal­dı­ğı hal­de 3600 gün prim öde­yen si­gor­ta­lı ile 7600 gün prim öde­yen si­gor­ta­lı­ya ay­nı ay­lı­ğın bağ­lan­ma­sı so­nu­cu­nu do­ğur­muş­tur. Bu iti­bar­la iş­çi emek­li­le­ri­nin yıl­lar­dır ta­lep et­ti­ği ve ka­mu­oyun­da da yo­ğun ola­rak tar­tı­şı­lan “İn­ti­bak dü­zen­le­me­si­”ni içe­ren ka­nun, mart ayın­da ayın­da ka­bul edil­di.

Ge­ti­ri­len in­ti­bak dü­zen­le­me­siy­le, 2000 yı­lı ön­ce­sin­de bağ­la­nan ay­lık mik­tar­la­rı­na re­fah pa­yı­nın yan­sı­tıl­ma­sı ve alt sı­nır uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­mak­sı­zın si­gor­ta­lı­la­rın sis­tem­de kal­dık­la­rı sü­rey­le oran­tı­lı bir şe­kil­de bu uy­gu­la­ma­dan hak et­tik­le­ri ger­çek ka­zanç­la­rı ve gün sa­yı­la­rı üze­rin­den ya­rar­lan­dı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor.

Ocak 2013 maaşını hesaplamanız kolay

Mevcut aylığınızı 5.34 ile çarpıp 100’e bölün. Çıkanı maaşınıza ekleyip ocak maaşınızı bulun. İntibak farkınız da tablolarımızda

SSK emek­li ay­lık­la­rın­da ya­pı­lan he­sap­la­ma­lar, ka­rı­şık gi­bi gö­rün­se de siz­ler için ge­nel bir bil­gi­len­dir­me yap­mak­ta ya­rar var. 2013 yı­lı ocak ay­lı­ğı ma­aşı­nı­zı he­sap­la­ma­nız çok ko­lay. Mev­cut ay­lı­ğı­nı­zı 5.34 ile çar­pıp 100’e bö­lün. Çı­kan ra­ka­mı mev­cut ma­aşı­nı­za ek­le­ye­rek ye­ni yıl ay­lı­ğı­nı­zı bu­lun. Dün ya­yın­la­dı­ğı­mız tab­lo­da “Mev­cut Ay­lık Mik­ta­rı­” 2013 ocak ma­aşı­nı­zı gös­te­ri­yor­du.

Ka­fa­lar­da­ki ka­rı­şık­lı­ğı ön­le­mek için, bu­gün iti­ba­riy­le “Mev­cut Ay­lık Mik­ta­rı­” ye­ri­ne, tab­lo­la­rı­mız­da “2013 Ocak Ayı Ay­lı­ğı­” dü­zen­le­me­si­ni yap­tık.

İn­ti­bak he­sap­la­ma­la­rı
Ge­le­lim in­ti­bak dü­zen­le­me­si çer­çe­ve­sin­de ya­pı­la­cak he­sap­la­ma­ya… 2000 yı­lı ön­ce­sin­de bağ­lan­mış olan ay­lık­lar, gös­ter­ge tab­lo­sun­dan bağ­la­nan ay­lık­lar için yüz­de 60; üst gös­ter­ge tab­lo­sun­dan bağ­la­nan ay­lık­lar ise yüz­de 59.9 ile yüz­de 50 ara­sın­da de­ği­şen ay­lık bağ­la­ma baz ora­nı dik­ka­te alı­na­cak. Ve bu oran 5000 gün­den son­ra­ki her 240 gün için ve 50/55 yaş­tan son­ra­ki her tam yaş için 1 pu­an ar­tı­rı­la­rak, 5000 gün­den ek­sik her 240 gün için 1 pu­an ek­sil­ti­le­rek 1999 yı­lı ara­lık ayı iti­ba­riy­le alt sı­nır uy­gu­lan­mak­sı­zın ye­ni­den he­sap­la­na­cak.

İntibak farkları ocak ayında cebe girecek

2000 yılı öncesi emekli olan 2.7 milyon kişiden 1.9 milyonunun diğer bir deyişle intibak kapsamında olanlardan yüzde 70’inin aylıklarında artış olacak. 800 bin kişi ise intibak farkı alamayacak

SSK emekli aylıklarında yapılan hesaplamalardaki minik ayrıntılara dikkat etmek gerek. İntibak düzenlemesi çerçevesinde hesaplanan aylıklar 2008 yılı ocak ayına kadar her yılın TÜFE’sinin (Tüketici Fiyatları Endeksi) tamamı ve “Gelişme Hızı”nın yüzde 75’i kullanılarak güncellenecek. 2008 yılı ekim ayına taşınan aylıklar 2013 yılı ocak ayına kadar aylık artışları ile taşınacak.

İntibak hesaplamaları sonucu meydana gelecek artışlar, prim ödeme gün sayısı ve ödenen primlerin miktarına göre değişkenlik gösterecek.

Ocak ayında iki zam birden

Ocak ayında intibak kapsamında olanlar alacakları intibak farkları ve 2013 zamları ile birlikte yılbaşında iki zammı birlikte almış olacaklar.

Esas gösterge rakamı

Yüksek prim ödemesi nedeniyle aylık hesabına esas gösterge rakamı yüksek olanlar ile daha uzun süre prim ödeyenlerin aylıklarında daha fazla artış olacak.

İntibak farkları 2013 yılı ocak ayında emeklilerimize öden-meye başlayacak.

Yapılacak intibak sonucundan 2000 öncesi emekli olan 2.7milyon kişiden 1.9 milyon kişinin diğer bir deyişle intibak kapsamında olanların yüzde 70’nin aylıklarında artış meydana gelecek. 800 bin kişi ise intibak farkı alamayacak.

2000 öncesi emekliye gelişme hızından pay

Yapılan düzenlemelerle 2000’den önce emekliye ayrılanların aylıklarının yıllık “Gelişme Hızı”ndan pay verilerek yeniden hesaplanacağı belirlendi

GEÇ­Tİ­Ğİ­MİZ mart ayın­da 6283 Sa­yı­lı Ka­nun ve 5510 Sa­yı­lı Ka­nu­n’­da ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler ile SSK’­dan 2000 yı­lın­dan ön­ce emek­li­ye ay­rı­lan­la­rın ay­lık­la­rı­nın, yıl­lık “Ge­liş­me Hı­zı­”n­dan pay ve­ri­le­rek ye­ni­den he­sap­la­na­ca­ğı be­lir­len­di.

Ay­lık bağ­la­nan gün sa­yı­sı ve yaş­la­rı ay­nı ol­ma­sı­na rağ­men, fark­lı yıl­lar­da ay­lık bağ­la­nan ve ay­lık bağ­lan­dı­ğı dö­nem­de yü­rür­lük­te olan he­sap­la­ma sis­te­min­de­ki de­ği­şik­lik­ler ne­de­niy­le fark­lı ay­lık al­mak zo­run­da ka­lan emek­li­ler için ge­ti­ri­len in­ti­bak yön­te­mi­ne gö­re he­sap­la­ma ya­pı­la­bil­me­si için SGK’­nın yü­rüt­tü­ğü ça­lış­ma­lar son aşa­ma­ya ge­ti­ril­di.

2013 yı­lı ocak ayın­da emek­li­le­rin al­mak­ta ol­duk­la­rı ay­lık­lar ile in­ti­bak yön­te­mi­ne gö­re he­sap­la­nan ay­lık­lar kar­şı­laş­tı­rı­la­rak yük­sek olan ay­lık emek­li­ye öde­ne­cek.

6 ay­rı emek­li gru­bu var

SSK ay­lık he­sap­la­ma sis­te­min­de 2000 ve 2008 yı­lın­da kök­lü de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­dı.

2000 yı­lın­dan ön­ce ay­lık bağ­la­nan emek­li­ler; 1/1/1982 ön­ce­si emek­li­ler, 1/1/1982-31/12/1987 ara­sı emek­li­ler, sü­per emek­li­ler 1/1/1988-31/12/1999 ara­sı emek­li­ler ol­mak üze­re 4 grup­ta top­lan­mak­ta­dır. Bu emek­li grup­la­rı­na 1999 yı­lın­dan son­ra 4447 Sa­yı­lı Ka­nu­n’­a gö­re ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ten son­ra emek­li olan­lar ile 2008 yı­lı ekim ayın­da 5510 Sa­yı­lı Ka­nun ile ya­pı­lan de­ği­şik­lik son­ra­sın­da emek­li olan­la­rı da­hil et­ti­ği­miz­de SSK’­da ge­nel iti­ba­riy­le al­tı ay­rı emek­li gru­bu yer al­mak­ta­dır.

Maaşlardaki ‘alt sınır’ mağduriyeti gideriliyor

2000 yılından önce emekli olanların aylık bağlama oranı, memur maaş katsayısıyla çarpılarak emeklinin olması gereken aylık miktarı hesaplanacak ve bu aylığa alt sınır aylık uygulanmayacak

İN­Tİ­BAK ta­lep­le­ri­ni gün­de­me ge­ti­ren en önem­li et­ken, ay­lık­la­rın he­sap­lan­ma­sın­da ka­zanç­la­rın gün­cel­len­me­si ve gös­ter­ge sis­te­mi­ne gö­re he­sap­la­nan ay­lık mik­tar­la­rı­nın ay­lık bağ­la­nan ta­ri­he “TÜ­FE­” (Tü­ke­ti­ci Fi­yat­la­rı En­dek­si) ve “Ge­liş­me Hı­zı­”nın ta­ma­mı ile ta­şın­ma­sı ol­du.

Ay­rı­ca, 2000 yı­lın­dan ön­ce öde­nen prim gün ve ka­zanç­lar­dan ba­ğım­sız ola­rak yük­sek mik­tar­da be­lir­le­nen alt sı­nır ay­lık uy­gu­la­ma­sı da in­ti­bak ta­lep­le­ri­nin baş­ka bir ne­de­ni­ni oluş­tur­mak­ta­dır.

10 yıl prim öde­yen emek­liy­le 20 yıl prim öde­yen emek­li­ye ay­nı ay­lı­ğın öden­me­si ve 2000 ön­ce­si emek­li­le­re ge­liş­me hı­zın­dan pay ve­ril­me­me­si in­ti­ba­ka gö­tü­ren en önem­li ne­den­le­rin ba­şın­da yer al­mak­ta­dır.

Ay­nı maa­şa son

İn­ti­bak dü­zen­le­me­si ile alt sı­nır ay­lık uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le gün sa­yı­la­rı ve ka­zanç­la­rı bir­bi­rin­den fark­lı olan emek­li­le­re ay­nı ay­lı­ğın öden­me­si­ne son ve­ri­le­rek, ön­ce­lik­le 2000 yı­lın­dan ön­ce emek­li olan­lar ken­di için­de in­ti­bak et­ti­ri­li­yor.

Emek­li­le­rin öde­dik­le­ri prim­le­rin yük­sek­li­ği­ne gö­re be­lir­le­nen gös­ter­ge ra­kam­la­rı ile prim gün sa­yı­la­rı ve yaş­la­rı­na gö­re be­lir­le­nen ay­lık bağ­la­ma ora­nı me­mur ma­aş kat­sa­yı­sıy­la çar­pı­la­rak emek­li­nin ol­ma­sı ge­re­ken ay­lık mik­ta­rı he­sap­la­na­cak ve bu ay­lı­ğa alt sı­nır ay­lık uy­gu­lan­ma­ya­cak.

Emekliler gelişme hızından pay alacak

2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için açıklanacak olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı da emeklinin intibak farkını belirliyor

ALT sınır olmaksızın 1999 yılının aralık ayı için hesaplanan aylık miktarı, öncelikle yüzde 5.9’luk aralık ayı TÜFE’siyle 2000 yılının ocak ayına taşınacak. Bulunan aylık miktarı, 2000 yılı ile 2008 yılları arasında gerçekleşen yıllık TÜFE oranlarının yüzde 100’ü ile yine aynı yıllarda gerçekleşen gelişme hızı oranlarının birbiri ile çarpımına göre hesaplanan 7,13326594120697 çarpanı ile 2008 yılının ocak ayına taşınacak.

2008’den itibaren Gelişme hızından pay verilerek 2008 yılının ocak ayına taşınan aylıklar, 2008 yılı itibariyle aylıklara yapılan artış oranlarıyla 2013 yılının ocak ayına getirilecek. 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için açıklanacak olan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranı emeklinin intibak farkını belirliyor.

Emekli aylıklarında düşme olmayacak

İntibaka göre hesaplanan aylığın, emekliye ödenmekte olan aylıktan az olması durumunda mevcut aylıklar ödenmeye devam edecek

YA­PI­LAN in­ti­bak de­ğer­len­dir­me­si so­nu­cu ba­zı SSK emek­li­le­ri­nin al­dı­ğı ay­lık­lar­da bir ek­sil­me söz ko­nu­su olu­yor. Ör­ne­ğin 2013 yı­lı zam­mıy­la ocak ayın­da ala­ca­ğı üc­ret 933 li­ra olan emek­li­nin, in­ti­bak he­sa­bı son­ra­sı 859 li­ra al­ma­sı ge­re­ki­yor.

An­cak, alı­nan ka­rar­la, düş­me­ler emek­li­ye yan­sı­tıl­ma­ya­cak ve mev­cut ay­lı­ğı al­ma­ya de­vam ede­cek.

Bir baş­ka de­yiş­le in­ti­bak yön­te­mi so­nu­cun­da ye­ni he­sap­la­nan ay­lık öden­mek­te olan ay­lık­tan dü­şük ise mev­cut ay­lı­ğın öden­me­si­ne de­vam edi­le­cek olup, hiç kim­se­nin ay­lı­ğın­da bir dü­şüş ol­ma­ya­cak.

İn­ti­bak kap­sa­mın­da olan­lar

2000 yı­lın­dan ön­ce ma­lul­lük, yaş­lı­lık ve ölüm bağ­la­nan si­gor­ta­lı­lar ile ma­lül­lük ve­ya yaş­lı­lık ay­lı­ğı al­mak­ta iken 2000 yı­lın­dan son­ra ve­fat eden si­gor­ta­lı­nın hak sa­hip­le­ri­nin ay­lık­la­rı in­ti­bak kap­sa­mın­da ye­ni­den he­sap­la­na­cak.

Özel sek­tö­re ait iş­ye­rin­de ça­lış­mak­ta iken 31/12/1999 ta­ri­hin­de, ka­mu­ya ait iş­ye­rin­de ça­lış­mak­ta iken 14/1/2000 ta­ri­hin­de ay­lık bağ­lan­ma­sı ta­le­bin­de bu­lu­nan si­gor­ta­lı­lar in­ti­bak­tan ya­rar­la­na­cak. Be­lir­ti­len ta­rih­ler­de ölen si­gor­ta­lı­la­rın hak sa­hip­le­ri de in­ti­bak kap­sa­mın­da ola­cak.

2000 sonrası çalışan emekliler kapsam dışı

Aylıklarını 2000 sonrası kestirip çalışmaya başlayan ve daha sonraki bir tarihte aylıkları yeniden bağlanan emekliler intibakta kapsam dışı

İLK emek­li­lik ta­ri­hi 2000 yı­lın­dan ön­ce ol­ma­sı­na rağ­men, 2000 yı­lın­dan son­ra SSK’­ya tâ­bi olarak yeniden ça­lış­ma­ya baş­la­ya­rak ay­lık­la­rı­nı kes­ti­ren ve da­ha son­ra­ki bir ta­rih­te de ay­lık­la­rı tekrardan bağ­la­nan emek­li­ler in­ti­bak­ta kap­sam dı­şın­da ka­lı­yor. İki gu­rup da­ha kap­sam dı­şın­da. Ge­çir­di­ği iş ka­za­sı ya da mes­lek has­ta­lı­ğı ne­de­niy­le SSK’­dan sü­rek­li iş gö­re­-mez­lik ge­li­ri alan­lar ile SSK ta­rım emek­li­le­ri in­ti­bak kap­sa­mı dı­şın­da yer alı­yor.

Ne ka­dar prim,o ka­dar in­ti­bak

İn­ti­bak fark­la­rı­nı be­lir­le­ye­cek olan en önem­li et­ken emek­li­lik gün sa­yı­sı ve öde­nen prim­le­rin se­vi­ye­si­ oluyor. 5000 gün­den faz­la öde­nen her 240 gün için ay­lık bağ­la­ma ora­nı (1) pu­an ar­tı­rı­la­cak. Do­la­yı­sıy­la ila­ve 240 gü­nü olan si­gor­ta­lı­lar ile ka­zanç­la­rı as­ga­ri­nin üs­tün­de olan­la­rın in­ti­bak fark­la­rı gün sa­yı­sı­nın faz­la­lı­ğı­na ve de ka­zanç­la­rı­nın yük­sek­li­ği­ne gö­re ar­ta­cak­.

Yaşlılık aylıklarında baz oran yüzde 60

Oranlar, 5000 günden sonraki her 240 gün ile kadınlarda 50 yaşından erkeklerde ise 55 yaşından sonraki her tam yaş için 1 puan artırılacak

İİN­Tİ­BAK yön­te­mi­ne gö­re ya­pı­la­cak he­sap­la­ma­da ay­lık bağ­la­ma ora­nı gös­ter­ge tab­lo­su için yüz­de 60, üst gös­ter­ge tab­lo­sun­dan he­sap­la­nan ay­lık­lar için, her bir ka­zanç se­vi­ye­si­ne gö­re bu­lu­nan gös­ter­ge ra­ka­mı kar­şı­lı­ğı yüz­de 50 ile yüz­de 59.9 ola­rak be­lir­len­miş bu­lu­nu­yor.
Bu oran­lar, 5000 gün­den son­ra­ki her 240 gün ile ka­dın­lar­da 50 ya­şın­dan son­ra­ki, er­kek­ler­de ise 55 ya­şın­dan son­ra­ki her tam yaş için bir pu­an ar­tı­rı­la­cak, 5000 gün­den ek­sik öde­nen her 240 gün için bir pu­an ek­sil­ti­le­cek.
Ma­lul­lük baz ora­nı
Ma­lul olan emek­li­nin ay­lık bağ­la­ma ora­nı yüz­de 60, ba­kı­ma muh­taç de­re­ce­de ma­lul olan emek­li­nin ise ay­lık bağ­la­ma
ora­nı yüz­de 70 ola­rak dik­ka­te alı­na­cak.
Ma­lul­lük ay­lı­ğın­da gün­den ve­ya yaş­tan do­la­yı ar­tır­ma ve­ya ek­silt­me ol­ma­ya­cak. Ölüm ay­lık­la­rın­da da baz oran yüz­de 60.

Malul ve engellilere pozitif ayrımcılık

Vergi indiriminden yararlanması veya erken yaşlanması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlananların 5000 günden eksik ödemede aylık bağlama oranı düşürülmeyecek

Ölüm ay­lık­la­rın he­sap­lan­ma­sı­nda kul­la­nı­la­cak olan ay­lık bağ­la­ma ora­nı; gös­ter­ge tab­lo­su için yüz­de 60, üst gös­ter­ge tab­lo­sun­dan he­sap­la­nan ay­lık­lar için, her bir ka­zanç se­vi­ye­si­ne gö­re bu­lu­nan gös­ter­ge ra­ka­mı kar­şı­lı­ğı yüz­de 50 ile yüz­de 59.9’tur.

Bu oran­lar, 5000 gün­den son­ra­ki her 240 gün için ve ka­dın­lar­da 50 ya­şın­dan er­kek­ler­de ise 55 ya­şın­dan son­ra­ki her tam yaş için bir pu­an ar­tı­rı­la­cak, 5000 gün­den ek­sik öde­nen gün sa­yı­la­rı için in­di­rim ya­pıl­ma­ya­cak­tır.

Yer al­tın­da­ki iş­ler

Ma­den iş­yer­le­ri­nin ye­ral­tı iş­le­rin­de ça­lış­ma­sı, si­gor­ta­lı ola­rak ilk de­fa ça­lış­ma­ya baş­la­dı­ğı

ta­rih­ten ön­ce ma­lul ol­ma­sı, en­gel­li­lik du­ru­mu ne­de­niy­le ver­gi in­di­ri­min­den ya­rar­lan­ma­sı ve­ya er­ken yaş­lan­ma­sı ne­de­niy­le yaş­lı­lık ay­lı­ğı bağ­la­nan­la­rın 5000 gün­den ek­sik öde­dik­le­ri gün­ler için ay­lık bağ­la­ma oran­la­rı dü­şü­rül­me­ye­cek.

Aylık bağlama oranı yüzde 85’i aşmayacak

GÖSTERGE tablosundan aylık hesaplananlar için 11000 günden fazla prim ödeyenler ile üst gösterge tablosundan aylık hesaplananlar için de 13400 günden fazla prim ödeyen sigortalılara bu günlerin üzerinde ödedikleri her 240 gün için artırım yapılmayacak.
347 liralık intibak zammı
Bu nedenle azami aylık bağlama oranı hiçbir şekilde yüzde 85’lik oranı geçemeyecek. Kazançları tavandan bildirilen ve 13400 gün üzerinden emekli olanlara, Orta Vadeli Programda 2012 yılı için öngörülen % 7,4 oranında enflas-yona göre 347 TL intibak farkı ve-rilecek. Bunların aylıklarında % 22’nin üzerinde artış olacak.

Emeklinin kesilen parasına iade

Kİ­RA ge­li­ri olan emek­li­le­rin Sos­yal Gü­ven­lik Des­tek Pri­mi (SGDP) mü­kel­le­fi ol­ma­sıy­la il­gi­li uy­gu­la­ma kap­sa­mın­da ma­aş­lar­dan ke­si­len pa­ra­lar bir haf­ta için­de ge­ri ia­de edi­le­cek.
Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı,­ Ge­lir Ver­gi­si mü­kel­le­fi ola­rak be­lir­le­di­ği emek­li­le­ri Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­’na (SGK) bil­dir­di. SGK da, yal­nız ki­ra ge­li­ri olan emek­li­yi de ver­gi mü­kel­le­fi ol­du­ğu için SGDP uy­gu­la­ma­sı­na ta­bi tu­ta­rak ma­aş­la­rın­dan yüz­de 15 ke­sin­ti yap­ma­ya başladı.
SGK’­ya ya­pı­lan mü­ra­ca­at­lar ne­de­niy­le ça­lış­ma baş­la­tan ku­rum, ke­sin­ti­le­rin yan­lış ol­du­ğu­na ka­rar ver­di. Ko­nuy­la il­gi­li Söz­cü­’ye bil­gi ve­ren SGK üst se­vi­ye yö­ne­ti­ci­le­ri, “Ke­sin­ti­ler Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın SGK’­ya gön­der­di­ği Ge­lir Ver­gi­si mü­kel­le­fi çi­zel­ge­si­ne gö­re uy­gu­la­ma yap­ıldı ve ma­aş ke­sin­ti­le­ri­ne git­ti. Sa­de­ce ki­ra ge­li­ri olan emek­li­le­rin SGDP’­ye ta­bi tu­tul­ma­sı, ya­ni ma­aş­la­rın­dan ke­sin­ti ya­pıl­ma­sı uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­ma­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Ni­te­kim du­rum net­li­ğe ka­vuş­tu. Şim­di biz ye­ni­den bir ay­rış­tır­ma ko­nu­sun­da Ma­li­ye ile bir­lik­te bir ça­lış­ma baş­lat­tık. Ça­lış­ma bir­kaç gün içe­ri­sin­de bi­te­cek. Ma­aş­la­rın­dan ke­sin­ti ya­pı­lan emek­li­le­rin pa­ra­la­rı bir haf­ta için­de he­sap­la­rı­na ge­ri ya­ta­ca­k” de­di­ler.

Emek­li­ler­den yo­ğun iti­raz

Bu ay ma­aş­la­rın­da ke­sin­ti gö­ren emek­li­ler Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ile­ti­şim mer­ke­zi Alo 170’i ara­ya­rak ku­ru­mun ne­den ke­sin­ti yap­tı­ğı­nı öğ­ren­me­ye ça­lış­tı­lar. Çok sa­yı­da emek­li­nin iti­ra­zı emek­li der­nek­le­ri­ni de ha­re­ke­te ge­çir­di. Bir­çok der­nek­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da bu du­rum­da­ki emek­li­le­rin iti­raz et­me­si is­ten­di. Der­nek­ler açık­la­ma­la­rın­da, “SGK ki­ra ge­lir­le­ri ne­de­niy­le ver­gi mü­kel­le­fi olan emek­li­ler­den sos­yal gü­ven­lik des­tek prim kes­-me­ye baş­la­nır­sa, emek­li­ler du­ru­ma iti­raz et­me­si ge­re­ki­yor. Ver­gi mü­kel­le­fi­ye­ti sa­de­ce ki­ra ge­li­ri­ne bağ­lı emek­li­le­rin du­ru­mun­da ka­rı­şık­lık ya­şan­ma­sı ne­de­niy­le SGK bu ki­şi­le­ri sos­yal gü­ven­lik des­tek pri­mi yü­küm­lü­sü yap­tı ve ay­lık­la­rın­dan prim ke­sil­me­ye baş­la­nıl­dı­” ifa­de­si­ni kul­lan­dı­lar.

3600 gün prim ödeyen de intibak farkını alabilecek

KA­ZANÇ­LA­RI as­ga­ri olan­la­ra 5000 gün­den son­ra­ki her 240 gün ila­ve prim öde­me in­ti­bak ar­tı­şı sağ­lar­ken, ter­si du­rum­da da gün sa­yı­sı az ola­nın ka­zanç­la­rı yük­sek ise in­ti­bak ala­bi­le­cek. Ka­zanç­la­rı ta­van­dan bil­di­ri­len ve 3600 gün­den ay­lık bağ­la­nan emek­li­le­re 126 TL in­ti­bak far­kı ve­ri­le­cek.
İn­ti­bak dü­zen­le­me­si­nin yü­rür­lük ta­ri­hi 2013 Ocak ayı ola­rak dü­zen­len­di­ğin­den, emek­li­le­re geç­mi­şe dö­nük ola­rak bi­rik­miş in­ti­bak öde­me­si ya­pıl­ma­ya­cak.
İn­ti­bak far­kı alı­na­bil­me­si için SGK’­ya mü­ra­ca­at edil­me­si­ne ge­rek­mi­yor. SGK, 2013 Ocak ayın­da ya­pa­cak he­sap­la­ma so­nu­cu olu­şan fark­la­rı emek­li­le­re mü­ra­ca­at ol­mak­sı­zın öde­ye­cek.

İş kazası geçirenler intibak alamayacak

SGK şem­si­ye­si altında si­gor­ta­lı ola­rak ça­lı­şan­lar­dan iş ka­za­sı ge­çi­ren­ler ve­ya mes­lek has­ta­lı­ğı­na ya­ka­la­nan­la­ra be­lir­li şart­lar­da sü­rek­li iş gö­re­mez­lik ge­li­ri bağ­la­nı­yor. Bağ­la­nan sü­rek­li iş gö­re­mez­lik ge­li­ri­nin emek­li ay­lı­ğın­dan bir far­kı bu­lun­mu­yor. SSK’­dan sü­rek­li iş gö­re­mez­lik ay­lı­ğı alar­la­rın da hak­lı ola­rak bir me­ra­kı var. On­lar da emek­li ay­lık­la­rı­nın in­ti­bak zam­mı ar­tı­şın­dan fay­da­la­nıp fay­da­la­na­ma­ya­cak­la­rı­nın he­sa­bı­nı ya­pı­yor­lar. Sü­rek­li iş gö­re­mez­lik ge­li­ri alan­lar, in­ti­bak kap­sa­mın­da ol­ma­dık­la­rı için, ay­lık­la­rı 2000 yı­lın­dan ön­ce bağ­lan­sa da in­ti­bak ar­tı­şın­dan ya­rar­la­na­ma­ya­cak­lar.

İntibak farkları en çok 345 lira olacak

İNTİBAK düzenlemesi ile prim ödeme gün sayısı, prim ödenen kazanç tutarına göre emekli maaşlarında farklı tutarlarda artış olacak. Bazı maaşlarda ise hiç intibak artışı olmayacak, sadece 2013 yılının ocak ayı zam artışı yapılacak. 2012 yılında Tükeitici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının yüzde 7 oranında gerçekleşmesi olasılığına göre intibaktan faydalanacak emeklilerin intibaktan alacağı en büyük fark 345 lira olacak. Bu miktar farkı, 2.7 milyon SSK’lı emekliler arasında yaklaşık 20 bin kişi alabilecek

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20
banner344
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir