banner314

banner325

19.10.2010, 14:52

Başbakan'a ne oldu?

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan BDP ve PKK is­tek­le­ri­ne çok kız­mış bel­li­ki. İs­tek­ler ka­bul edi­le­cek gi­bi de­ğil.

Kı­zıl­ca­ha­mam top­lan­tı­sın­da öy­le şey­ler ko­nuş­tu ki şa­şır­dım. Şa­şır­dı­ğım ka­dar se­vin­dim.

Baş­ba­kan BDP’ye atıp tu­tu­yor ve te­rör ör­gü­tüy­le iş bir­li­ği yap­tı­ğı­nı söy­lü­yor, al­dı­ğı oyun meş­ru ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor­du.

Baş­ba­ka­nın çı­kı­şı­nı al­kış­la­dım, söy­le­dik­le­ri­ne şa­şır­dım!

Ne­den se­vin­dim?

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan re­fe­ran­dum­dan son­ra ger­çek­ten söy­lem­le­rin­de bü­yük de­ği­şik­lik­ler yap­tı.

Baş­ba­kan, sü­rek­li araş­tı­ran, hal­kın nab­zı­nı sü­rek­li tu­tan ve bu nab­za gö­re po­li­ti­ka­lar üre­ten bir ki­şi­li­ğe sa­hip.

Bel­li ki es­ki sa­bit fi­kir­le­rin­den vaz ge­çe­bi­li­yor. An­cak bu­ra­da­ki en­di­şem, sa­mi­mi­ye­ti...

Sa­de­ce be­nim en­di­şem de­ğil, top­lu­mun önem­li bir bö­lü­mü­nün en­di­şe­si de bu...

As­lın­da Baş­ba­kan bu­nu ya­ka­la­mış.

Onun için di­yor ­ya ‘Yüz­de 42 ne­den ha­yır de­di?’

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın bu yak­la­şı­mın­dan ola­cak ki ‘kürt po­li­ti­ka­sı’nda da de­ği­şik­lik var. Ya da bir tak­tik...

Bir suç­lu­yu ya­ka­lar­sın, suç iş­le­di­ğin­den yüz­de yüz emin­sin­dir. An­cak da­ha ya­ka­la­mak is­te­di­ğin ki­şi­ler var­dır.

Ya­ka­la­dı­ğın ki­şi­ye iti­raf­lar­da bu­lun­ma­sı için fır­sat­lar ta­nır­sın. Onu ser­best bı­ra­kır, ar­ka­sın­dan giç­li­ce ta­kip eder­sin.

Ne­re­ye gi­di­yor, ne­re­den ge­li­yor, ki­min­le bu­lu­şu­yor, ki­min­le ne ko­nu­şu­yor bun­la­rı tes­bit et­mek için bir plan ya­par­sın...

İs­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ve gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin sık­ça baş­vur­duk­la­rı bir yön­tem­dir bu.

Kürt Açı­lı­mı’nı ya­pan Baş­ba­kan’ın; bir­den bi­re, dü­ne ka­dar her söy­le­dik­le­ri­ne mü­sa­ma­ha gös­ter­de­ği BDP’ye ve PKK’ya yük­len­me­si­ni gö­rün­ce yü­ka­rı­da yaz­dı­ğım suç­lu­yu ya­ka­la­ma mo­de­li ak­lı­ma gel­di.

BDP ve­ya ön­se­i ka­pa­tı­lan par­ti­ler PKK’nın si­vil tem­sil­ci­le­ri­mi di­ye hep tar­tış­tık.  Bu Kürt açı­lı­mı ile; BDP’nin ve­ya ön­ce­ki­le­rin PKK ile ay­nı ağı­zı kul­lan­dı­ğı­nı ve İm­ra­lı’da bu­la­nan Ab­dul­lah Öca­lan ile ne ka­dar ya­kın iliş­ki­de bu­lun­duk­la­rı­nı gör­dük.

Ya­ni Tüm Tür­ki­ye ve Dün­ya iliş­ki­ye şa­hit ol­du.

Dev­le­tin gö­rüş­me­le­ri de ay­yu­ka çık­tı.

An­cak ne var ki;  bu gi­bi olay­lar­da ta­viz ver­me­ye baş­la­dın mı, ayak tır­na­ğın­dan baş­lar­lar te­pe­ne ka­dar çı­kar­lar.

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın tek gö­re­me­di­ği bu ol­du. Baş­ba­kan bel­ki iyi ni­yet­le ‘Açı­lım Po­li­ti­ka­sı’ de­di... 

Ama bil­me­di­ği bir­şey var­dı; Te­rör ör­gü­tü ile ma­sa­ya otu­rul­maz.

Ney­se en azın­dan bu ‘açı­lım’ işi ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ve Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın­da bun­la­rı iyi­ce an­la­ma­sı­na ne­den ol­du.
Bu­ra­dan bi­le ge­ri dön­mek önem­liy­di.

Yok­sa PKK ile ma­sa­ya otur­ma­nın so­nu; ül­ke­yi böl­mek­ten öte­ye git­mez. İs­tek­ler ora­da. Adam­lar he­men ni­yet­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­rak ‘Özerk­lik’ bi­le ilan et­ti. Bu ka­dar ko­nuş­tu­ra­rak ‘suç üs­tü’ yap­tık!

Baş­ba­kan’ın Kı­zıl­ca­ha­mam’da ko­nuş­ma­sın­dan ben bu­nu an­la­dım.

Ne­den şa­şır­dım ve üzül­düm?

Baş­ba­kan’ın söy­le­di­ği her­şey çok gü­zel­di. Al­ti­na im­za­mı ata­rım. Ama bu­nu söy­le­yen mu­ha­le­fet­te olan bir par­ti olur­sa. Bu ül­ke­yi 8 yıl­dır kim yö­ne­ti­yor? Baş­ba­kan çı­kı­yor di­yor ki;

 “Se­çim si­lah­la­rın göl­ge­sin­de olu­yor. İn­san­lar kor­ku­tu­lu­yor, öz­gür­ce oy kul­la­na­mı­yor.

Al­dı­ğı­nız bu oy­lar şa­ibe­li­dir.”

Şim­di bu böl­ge­de ya­pı­lan se­çim­ler­de alı­nan oy­la­rın bir kıs­mı şa­ibe­li ise se­çim­le­rin tü­mü­ne şai­be ka­rış­mış­tır.

Ak Par­ti­ye ve­ri­len oy­lar şa­ibe­siz, di­ğer pa­ti­ye ve­ri­len oy­lar şa­ibe­li. Böy­le bir man­tık ol­maz.

O za­man hiç oy ala­ma­yan par­ti­le­rin siç­men­le­ri de si­lah kor­ku­sun­dan ya san­dık ba­şı­na gi­de­mi­yor ya da

öz­gür­ce oy kul­la­na­mı­yor.

Bu sa­at­ten son­ra dev­le­tin va­tan­da­şı­nın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­rak se­çim ya­pıl­ma­lı.

Baş­ba­ka­nın şa­ibe­li de­di­ği se­çim­ler ip­tal edil­me­li.


Hat­ta bu iş­ten rant ka­za­nan­la­rın ka­zanç­la­rı da ge­ri alın­ma­lı...

Dü­şün­se­ni­ze adam teh­dit­le oyy alı­yor ve TBMM’ye gi­ri­yor.

Ma­aş alı­yor, dev­le­tin tüm im­kan­la­rın­dan ya­rar­la­nı­yor. 


Bu­nu dev­let gö­rü­yor ve göz yu­mu­yor.

Bu­nu ben söy­le­me­dim, Baş­ba­kan’ın söy­le­di­ğin­den bu çı­kı­yor.

Oy kul­la­nır­ken öz­gür ira­de ye­rin­de de­ğil­se bu na­sıl se­çim olur.

Va­tan­da­şın se­çim­ler­de ­öz­gür ira­de­siy­le oy kul­la­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek bir Baş­ba­kan için za­afi­yet­tir...

Eğer vatadaş özgürce oy kullanamıyorsa. devleti yöneten kişiler olarak suç sizin değil mi?

Vatandaşının güvenliğini sağlamak devletin, dolaysıyla devleti yöneten hükümetin işi değil midir?

Başbakan zaman zaman kendinin nerede olduğunu, iktidar da mı, muhalefette mi olduğunu unutuyor.

O kadar tutarlı davranışın yanıda bu tarz konuşmaları duyunca, Başbakan'ı ne oldu? sorusunu soruyorum.

Av­ru­pa gi­bi de­mok­ra­si­le­ri ge­liş­miş ül­ke­ler­de bir baş­ba­kan bu­nu söy­le­me ye­ri­ne

“Ben va­tan­da­şı­mın gü­ven­li­ği­ni sağ­lı­ya­mı­yo­rum” der ve is­ti­fa eder.

Son­ra BDP’ye söy­le­di­ği­niz söz­ler cok ağır ve suç­la­yı­cı.

Si­lah­la oy al­dı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği­niz bir par­ti ile il­gi­li ne­den Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı ha­re­ke­te geç­mi­yor.

Ne­den ‘Si­lah­lı Ör­güt’ de­di­ği­niz bu in­san­lar­la il­gi­li ya­sal iş­lem­ler baş­la­mı­yor?


Dev­let nu­tuk­lar­la de­ğil, ic­ra­at­lar­la yö­ne­ti­lir.

Yorumlar (0)
12°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 06:21
Güneş 07:50
Öğle 12:55
İkindi 15:26
Akşam 17:49
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6