banner314

banner325

19.10.2010, 14:52 516

Başbakan'a ne oldu?

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan BDP ve PKK is­tek­le­ri­ne çok kız­mış bel­li­ki. İs­tek­ler ka­bul edi­le­cek gi­bi de­ğil.

Kı­zıl­ca­ha­mam top­lan­tı­sın­da öy­le şey­ler ko­nuş­tu ki şa­şır­dım. Şa­şır­dı­ğım ka­dar se­vin­dim.

Baş­ba­kan BDP’ye atıp tu­tu­yor ve te­rör ör­gü­tüy­le iş bir­li­ği yap­tı­ğı­nı söy­lü­yor, al­dı­ğı oyun meş­ru ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor­du.

Baş­ba­ka­nın çı­kı­şı­nı al­kış­la­dım, söy­le­dik­le­ri­ne şa­şır­dım!

Ne­den se­vin­dim?

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan re­fe­ran­dum­dan son­ra ger­çek­ten söy­lem­le­rin­de bü­yük de­ği­şik­lik­ler yap­tı.

Baş­ba­kan, sü­rek­li araş­tı­ran, hal­kın nab­zı­nı sü­rek­li tu­tan ve bu nab­za gö­re po­li­ti­ka­lar üre­ten bir ki­şi­li­ğe sa­hip.

Bel­li ki es­ki sa­bit fi­kir­le­rin­den vaz ge­çe­bi­li­yor. An­cak bu­ra­da­ki en­di­şem, sa­mi­mi­ye­ti...

Sa­de­ce be­nim en­di­şem de­ğil, top­lu­mun önem­li bir bö­lü­mü­nün en­di­şe­si de bu...

As­lın­da Baş­ba­kan bu­nu ya­ka­la­mış.

Onun için di­yor ­ya ‘Yüz­de 42 ne­den ha­yır de­di?’

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın bu yak­la­şı­mın­dan ola­cak ki ‘kürt po­li­ti­ka­sı’nda da de­ği­şik­lik var. Ya da bir tak­tik...

Bir suç­lu­yu ya­ka­lar­sın, suç iş­le­di­ğin­den yüz­de yüz emin­sin­dir. An­cak da­ha ya­ka­la­mak is­te­di­ğin ki­şi­ler var­dır.

Ya­ka­la­dı­ğın ki­şi­ye iti­raf­lar­da bu­lun­ma­sı için fır­sat­lar ta­nır­sın. Onu ser­best bı­ra­kır, ar­ka­sın­dan giç­li­ce ta­kip eder­sin.

Ne­re­ye gi­di­yor, ne­re­den ge­li­yor, ki­min­le bu­lu­şu­yor, ki­min­le ne ko­nu­şu­yor bun­la­rı tes­bit et­mek için bir plan ya­par­sın...

İs­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ve gü­ven­lik bi­rim­le­ri­nin sık­ça baş­vur­duk­la­rı bir yön­tem­dir bu.

Kürt Açı­lı­mı’nı ya­pan Baş­ba­kan’ın; bir­den bi­re, dü­ne ka­dar her söy­le­dik­le­ri­ne mü­sa­ma­ha gös­ter­de­ği BDP’ye ve PKK’ya yük­len­me­si­ni gö­rün­ce yü­ka­rı­da yaz­dı­ğım suç­lu­yu ya­ka­la­ma mo­de­li ak­lı­ma gel­di.

BDP ve­ya ön­se­i ka­pa­tı­lan par­ti­ler PKK’nın si­vil tem­sil­ci­le­ri­mi di­ye hep tar­tış­tık.  Bu Kürt açı­lı­mı ile; BDP’nin ve­ya ön­ce­ki­le­rin PKK ile ay­nı ağı­zı kul­lan­dı­ğı­nı ve İm­ra­lı’da bu­la­nan Ab­dul­lah Öca­lan ile ne ka­dar ya­kın iliş­ki­de bu­lun­duk­la­rı­nı gör­dük.

Ya­ni Tüm Tür­ki­ye ve Dün­ya iliş­ki­ye şa­hit ol­du.

Dev­le­tin gö­rüş­me­le­ri de ay­yu­ka çık­tı.

An­cak ne var ki;  bu gi­bi olay­lar­da ta­viz ver­me­ye baş­la­dın mı, ayak tır­na­ğın­dan baş­lar­lar te­pe­ne ka­dar çı­kar­lar.

Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın tek gö­re­me­di­ği bu ol­du. Baş­ba­kan bel­ki iyi ni­yet­le ‘Açı­lım Po­li­ti­ka­sı’ de­di... 

Ama bil­me­di­ği bir­şey var­dı; Te­rör ör­gü­tü ile ma­sa­ya otu­rul­maz.

Ney­se en azın­dan bu ‘açı­lım’ işi ger­çek­le­rin or­ta­ya çık­ma­sı­na ve Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın­da bun­la­rı iyi­ce an­la­ma­sı­na ne­den ol­du.
Bu­ra­dan bi­le ge­ri dön­mek önem­liy­di.

Yok­sa PKK ile ma­sa­ya otur­ma­nın so­nu; ül­ke­yi böl­mek­ten öte­ye git­mez. İs­tek­ler ora­da. Adam­lar he­men ni­yet­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­rak ‘Özerk­lik’ bi­le ilan et­ti. Bu ka­dar ko­nuş­tu­ra­rak ‘suç üs­tü’ yap­tık!

Baş­ba­kan’ın Kı­zıl­ca­ha­mam’da ko­nuş­ma­sın­dan ben bu­nu an­la­dım.

Ne­den şa­şır­dım ve üzül­düm?

Baş­ba­kan’ın söy­le­di­ği her­şey çok gü­zel­di. Al­ti­na im­za­mı ata­rım. Ama bu­nu söy­le­yen mu­ha­le­fet­te olan bir par­ti olur­sa. Bu ül­ke­yi 8 yıl­dır kim yö­ne­ti­yor? Baş­ba­kan çı­kı­yor di­yor ki;

 “Se­çim si­lah­la­rın göl­ge­sin­de olu­yor. İn­san­lar kor­ku­tu­lu­yor, öz­gür­ce oy kul­la­na­mı­yor.

Al­dı­ğı­nız bu oy­lar şa­ibe­li­dir.”

Şim­di bu böl­ge­de ya­pı­lan se­çim­ler­de alı­nan oy­la­rın bir kıs­mı şa­ibe­li ise se­çim­le­rin tü­mü­ne şai­be ka­rış­mış­tır.

Ak Par­ti­ye ve­ri­len oy­lar şa­ibe­siz, di­ğer pa­ti­ye ve­ri­len oy­lar şa­ibe­li. Böy­le bir man­tık ol­maz.

O za­man hiç oy ala­ma­yan par­ti­le­rin siç­men­le­ri de si­lah kor­ku­sun­dan ya san­dık ba­şı­na gi­de­mi­yor ya da

öz­gür­ce oy kul­la­na­mı­yor.

Bu sa­at­ten son­ra dev­le­tin va­tan­da­şı­nın gü­ven­li­ği­ni sağ­la­ya­rak se­çim ya­pıl­ma­lı.

Baş­ba­ka­nın şa­ibe­li de­di­ği se­çim­ler ip­tal edil­me­li.


Hat­ta bu iş­ten rant ka­za­nan­la­rın ka­zanç­la­rı da ge­ri alın­ma­lı...

Dü­şün­se­ni­ze adam teh­dit­le oyy alı­yor ve TBMM’ye gi­ri­yor.

Ma­aş alı­yor, dev­le­tin tüm im­kan­la­rın­dan ya­rar­la­nı­yor. 


Bu­nu dev­let gö­rü­yor ve göz yu­mu­yor.

Bu­nu ben söy­le­me­dim, Baş­ba­kan’ın söy­le­di­ğin­den bu çı­kı­yor.

Oy kul­la­nır­ken öz­gür ira­de ye­rin­de de­ğil­se bu na­sıl se­çim olur.

Va­tan­da­şın se­çim­ler­de ­öz­gür ira­de­siy­le oy kul­la­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­mek bir Baş­ba­kan için za­afi­yet­tir...

Eğer vatadaş özgürce oy kullanamıyorsa. devleti yöneten kişiler olarak suç sizin değil mi?

Vatandaşının güvenliğini sağlamak devletin, dolaysıyla devleti yöneten hükümetin işi değil midir?

Başbakan zaman zaman kendinin nerede olduğunu, iktidar da mı, muhalefette mi olduğunu unutuyor.

O kadar tutarlı davranışın yanıda bu tarz konuşmaları duyunca, Başbakan'ı ne oldu? sorusunu soruyorum.

Av­ru­pa gi­bi de­mok­ra­si­le­ri ge­liş­miş ül­ke­ler­de bir baş­ba­kan bu­nu söy­le­me ye­ri­ne

“Ben va­tan­da­şı­mın gü­ven­li­ği­ni sağ­lı­ya­mı­yo­rum” der ve is­ti­fa eder.

Son­ra BDP’ye söy­le­di­ği­niz söz­ler cok ağır ve suç­la­yı­cı.

Si­lah­la oy al­dı­ğı­nı id­di­a et­ti­ği­niz bir par­ti ile il­gi­li ne­den Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı ha­re­ke­te geç­mi­yor.

Ne­den ‘Si­lah­lı Ör­güt’ de­di­ği­niz bu in­san­lar­la il­gi­li ya­sal iş­lem­ler baş­la­mı­yor?


Dev­let nu­tuk­lar­la de­ğil, ic­ra­at­lar­la yö­ne­ti­lir.

Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2020
İmsak 04:15
Güneş 05:57
Öğle 13:15
İkindi 17:08
Akşam 20:23
Yatsı 21:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Günün Karikatürü Tümü
sanalbasin.com üyesidir